Služby, které nabízíme

Tým Advokátní kanceláře Sekanina, Šmíd a partneři poskytuje právní služby a poradenství v širokém spektru oblastí. Jsme připraveni Vám pomoci, ať už se problematika týká Vašeho zaměstnání, podnikání, obchodu nebo se jedná o rodiiné či osobní záležitosti. Specializace našich advokátů a koncipientů Vám zaručí ve všech oblastech kvalifikovanou a odpovědnou pomoc.

Zaměřujeme se na právní pomoc především v následujících oblastech:

Rodinné právo

 • Rozvod manželství
 • Společné jmění manželů (zúžení, rozšíření, vypořádání zaniklého společného jmění manželů)
 • Výživné (zvýšení, snížení)
 • Rodičovské spory
 • Řízení ve věcech nezletilých dětí (péče a výchova, schvalování právních jednání, výživné, opatrovnictví, úprava styku)
 • Určování a popírání rodičovství
 • Osvojení
 • Nároky neprovdané matky
 • Mezinárodní právo rodinné (mezinárodní únosy dětí, výživné, péče, styk)

Soukromé právo

 • Soukromoprávní závazkové vztahy včetně vztahů mezi podnikateli (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, nároky z vad, odstoupení od smlouvy)
 • Servis pro podnikatele (vzor smlouvy, všeobecné obchodní podmínky)
 • Exekuční a vykonávací řízení, postoupení pohledávky)
 • Řešení neplatnosti právních úkonů (neplatnost smlouvy)
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Ochrana spotřebitele
 • Sousedské spory
 • Vypořádání spoluvlastnictví (dohoda spoluvlastníků, rozdělení nebo přikázání věci)
 • Náhrada škody a újmy (majetková, nemajetková, na zdraví, ... )
 • Nároky z bezdůvodného obohacení
 • Dědické řízení
 • Rozhodčí řízení
 • Právo průmyslového vlastnictví, ochranné známky

Korporátní právo

 • Obchodní společnosti a družstva (založení a změny v s.r.o., k.s., v.o.s., a.s., převod obchodního podílu)
 • Soutěžní právo (hospodářská soutěž, nekalá soutěž - klamavá reklama, parazitování, srovnávací reklama
 • Směnky (vlastní směnka, cizí směnka, blanketní směnka
 • Registrace k dani, registrace DPH

Naši specialisté na problematiku korporátního práva:

Pracovní právo

 • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti (připravím pro vás vzor)
 • Rozvázání pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení)
 • Náhrada škody (pracovní úraz, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem, odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem)
 • Smluvní zajištění krátkodobých zaměstnanců (sezónní výpomoci atd.)

Naši specialisté na problematiku pracovního práva:

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení (uplatnění nároku na náhradu škody, zajištění majetku pachatele, peněžitá pomoc od státu)

Naši specialisté na problematiku trestního práva:

Insolvenční právo

 • Oddlužení (poradenství, sepis návrhů)
 • Konkurz
 • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
 • Incidenční spory

Naši specialisté na problematiku insolvenčního práva:

Správní právo

 • Zastoupení ve správním řízení
 • Zastoupení v řízení před správními soudy
 • Municipální právo
 • Stavební právo
 • Přestupky

Naši specialisté na problematiku správního práva:

Ceník služeb

Ceny našich právních služeb a poradenství jsou vždy stanoveny dohodu stran formou hodinové, smluvní nebo úkonové odměny, případně formou mimosmluvní odměny podle advokátního tarifu.

Je-li klient spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s advokátní kanceláří Sekanina, Šmíd & partneři v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České advokátní komory (www.cak.cz), která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Využitím výše uvedeného postupu není dotčena možnost klienta obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Kontakt

Jsme připraveni Vám pomoci s jakýmkoli právním problémem. Zavolejte nám, napiště email nebo přijďte rovnou za námi.

+420 516 455 800

Boskovice

Hybešova 17 (Ukázat na mapě)

Olomouc

Riegrova 28 (Ukázat na mapě)

Pondělí - Pátek

9:00 - 11:30  ||  13:00 - 16:00

Sobota, Neděle

Zavřeno

Kompletní kontakty